Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2012

Kosiareczka
8783 c363
Reposted fromfoodislove foodislove
Kosiareczka

December 06 2011

Kosiareczka
6470 d7fb
Reposted fromevelina evelina vianattaly nattaly
Kosiareczka
Kosiareczka
Kosiareczka
jedziemy na wycieczkę,
bierzemy misia w teczkę,
a misio fiku-miku,
narobił w teczkę siku,
teczka była chora,
poszła do doktora,
doktor był pijany,
przylepił się do ściany,
ściana była mokra,
przylepił się do okna,
okno było duże,
wyleciał na podwórze,
na podwórzu były dzieci,
wrzuciły go do śmieci...
Kosiareczka
Kosiareczka
1250 3d92
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vianattaly nattaly
Kosiareczka
1447 c418
Reposted fromretaliate retaliate vianattaly nattaly
Kosiareczka
Bo ja jestem, proszę Pana na zakręcie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl